facebook    twitter

Üye Giriş FormuEski Ve Yeni Malik Açısından Apartman Çalışanının Tazminatı
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Apartman kapıcılarının hizmet süresinin sonunda kıdem tazminatı hak edecek şekilde iş sözleşmesinin sona ermesi halinde, söz konusu ödeme apartman malikleri tarafından yapılacaktır.

Bu duruma 634 sayılı Kat Malikleri Kanunu’nun 20/a maddesi ile açıkça düzenlenmiştir. Bu maddenin lafzına göre apartman giderlerinden olan kapıcı giderlerine tüm malikleri payları oranında eşit olarak katılmalıdır. 

Maddede geçen “ödeme sorumluluğu” borcun yasal olarak doğduğu tarihte malik olan kişiye aittir. Borcun doğduğu tarihte malik olan kişi, söz konusu gayrimenkulü devir alsa dahi, devir tarihinden değil, bütün çalışma dönemine ait ödemeden sorumludur. 

Devir halinde, işyerinin devri hükümlerine bakmak gerekecektir. 4857 sayılı Kanun’un 6ncı maddesinde “İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri” başlığı altında düzenlenen devir durumuna göre devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl sonra sona erecektir. 
Dolayısıyla devreden işveren ancak devir tarihinden itibaren iki yıl içerisinde doğan borçlardan sorumlu olacaktır. Devir tarihinden iki yıl geçtikten sonra doğan borçlardan artık devralan işveren sorumlu olacaktır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 03.10.2001 tarih, 2001/18-642 E., 2001/662 K. sayılı kararında bu konuyu değerlendirmiştir, apartman giderlerinden özellikle kapıcının kıdem tazminatından devralan ve devreden malikin sorumluluklarını değerlendirmiştir. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nca değerlendirilen kararda yerel Mahkemece, davalı malikin bağımsız bölümü satın aldığı tarih ile işçinin emeklilik nedeniyle işyerinden ayrıldığı tarih arasındaki süreye isabet eden kıdem tazminatından sorumlu olacağı gerekçesi ile dava kısmen kabul edilmiştir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, söz konusu kararında, eğer şartları varsa yeni malikin eski malike rücuu hakkı olduğundan bahsetmiştir. Bu karara göre; “…Hesaplanan kıdem tazminatının bir bölümünün önceki malik dönemine ait olması, borcun doğduğu tarihte malik olan davalıyı, bu sorumluluktan kurtarmaz. Şartları varsa, ödediği kıdem tazminatının önceki malik dönemine isabet eden miktarı için rücuu hakkını kullanabilir…”

Görüldüğü gibi Yargıtay burada işyerinin devri hükümlerine atıfta bulunmuştur. Kararda sözü edilen “şartlar” ise devreden işverene ilişkin şartlardır. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse; öncelikle devreden malikin sorumlu olacağı tazminat miktarı, kendi malikliği dönemindeki çalışma süresi ve ücretle sınırlıdır. 

Yani devreden malik ancak devrettiği tarihe kadar ve devrettiği tarihteki ücretle sınırlıdır. Ve de en önemlisi söz konusu borcun devir tarihinden itibaren iki yıl içerisinde doğmuş olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra doğan borçlardan artık devreden malik sorumlu olmayacaktır.
 

İş Hukukuyla İlgili Linkler