facebook    twitter

Üye Giriş FormuÜcretsiz İznin İşçinin Kıdeminde Dikkate Alınmaması
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   

 

Çalışan kişiler çeşitli sebeplerle ücretsiz izin kullanırlar. Ücretsiz izin kullanan çalışanın çalıştığı süre hesaplanırken ücretsiz izin sürelerinin çalışılan süreden sayılıp sayılmayacağı kıdem , yıllık izin gibi haklar açısından önem arz etmektedir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2006/11695 K. 2006/31394 T. 29.11.2006 tarihli kararı da bu konudaki emsal nitelikteki kararlardandır.

Yargıtay' a konu davada : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve kötüniyet tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay ise "Bilirkişi raporunda kıdem tazminatının hesabında davacının ücretsiz izine ayrıldığı günler kıdem tazminatına esas süreye dahil edilmesi hatalı olduğu gibi son brüt aylık ücretinin de 653.60 YTL olduğu belirtilmiş, bu ücretin neye göre tespit edildiği açıklanmamıştır. Mahkemenin bu raporu esas alarak hüküm kurması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir" gerekçesi ile mahkemenin kararının bozulmasına karar vermiştir.

Yargıtay 9 HD' nin kararından da anlaşıldığı üzere ücretsiz izin süreleri işçinin kıdemi ve kıdemine bağlı hakları hesaplanırken çalışılmış sürelerden sayılmaz ve kıdem süresine dahil edilemez. Çalışanlarda ücretsiz izne çıktıkları süreler için kıdem ile ilgili işçilik haklarında talepte bulunamaz.

 

İş Hukukuyla İlgili Linkler