facebook    twitter

Üye Giriş Formuİşçinin İbranamedeki İhtirazi Kaydı
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   

İşçinin iş akdinin sona ermesinden sonra düzenlenen ibranamelerin geçerlilik koşulları Borçlar Kanunundaki düzenlemeden önce Yargıtay Kararlarına istinaden belirleniyordu. 1.7.2012 tarihli 6098 sayılı Borçlar Kanundan sonra düzenlenen ibranamelerin geçerlilik koşulu ise Borçlar Kanunun hükümlerine bağlı olarak değerlendirilmektedir. Bu tarihten önce düzenlenen ibranameler in Borçlar Kanununa uygun olmaması geçersizlik sonucunu doğurmayacaktır.

İbranamelerin geçerli olmasını etkileyen diğer durum ise işçinin ibranameyi ihtirazi kayıt ile imzalamasıdır. İhtirazi kayıt taşıyan ibranamelerin geçerli olup olmadığı ise işçinin ihtirazi kaydının hangi alacağa ilişkin olduğu ile ilgilidir.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin E. 2013/5298K. 2013/12359

T. 1.7.2013 tarihli kararı bu konudaki emsal kararlardandır. Yargıtay kararına konu dava işçilik alacakları istemine ilişkindir.

Yargıtayın kararı " Taraflar arasında düzenlenen ibranamenin geçerliliği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Somut olayda, davacının iş akdinin sona ermesinden sonra imzaladığı tarihsiz ve davaya konu iş kanunundan doğan ücretler, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ile yıllık izin ücretine dair hiçbir hak ve alacağının kalmadığının yazılı olduğu, davacının bu ibranamenin altına el yazısı ile Eylül, Ekim maaş hak edişlerimi almadım, ihbar- kıdem ve yıllık izin hak edişlerimi almadım, ödenmesi kaydıyla ihtirazi kaydını düşerek imzaladığı sabittir. Davacının ibranamede yazılı diğer alacaklarını almaması halinde bu alacakları da ihtirazi kayıtta göstermesi gerekeceği tabiidir. İbranamenin imzalanması ile ilgili olarak ileri sürülmüş bir irade fesadı hali iddiası da söz konusu değildir. Bu durumda davacının ihtirazi kayıtta yer almayan ve ibraname metninde yazılan diğer işçilik alacakları olan genel tatil, hafta tatili ve fazla çalışma ücret alacaklarını almış olduğunu kabulü gerekir. Bu durum değerlendirilerek hüküm verilmesi gerekirken mahkemenin hatalı kabul ile ibranamedeki ihtirazi kayda değer vermeyip hafta tatili dışındaki alacak taleplerinin tamamının kabulü hatalı olup bozma nedenidir" yönündedir

Yargıtayın söz konusu kararı ile ibraname işçinin ihtirazi kaydına ilişkin olmayan alacaklar açısından geçerli sayılmış ihtirazi kayıda konu alacaklar için ise geçerliliğinin olmadığı hükme bağlanmıştır. İbranamenin geçerli olmadığı ve işçinin ihtirazi kaydına ilişkin alacak talepleri yönünden işçi dava açabilecektir.

 

İş Hukukuyla İlgili Linkler