facebook    twitter

Üye Giriş FormuDAVRANIŞ NEDENİ İLE FESİHLERİN MAKUL SÜREDE YAPILMASI
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   

İşçinin iş akdini İşçinin davranışı ile ilgili olarak ancak gerekli uyarıları ve gerekirse bu konudaki eğitim vs. verdikten sonra verilen uyarıya rağmen davranışında düzelme olmaması nedeni ile feshetmek mümkündür.

İşçiye uyarı verdikten sonra hangi sürede işçinin iş akdine son verileceği hakkında ise kanunda açık bir hüküm yoktur. İşçiye verilen uyarıdan sonra işçi ile çalışılmaya devam edilmiş ve işçide önceki yapmış olduğu davranış nedeni ile uyarı almamış ise uzun süre sonra işçinin iş akdini  söz konusu davranışı ile feshetmek mümkün olmayacaktır.

Yargıtay 9. HD’nin 2010/2139 e. VE 2010/4289 K. ve 22.02.2010 T. sayılı kararına konu davada Davacı iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili ise davacının izin almadan sık sık işyerini terk ettiğini bu konuda daha önce uyarıldığını , hizmetinden yararlanamadığını iş kanunu  madde 17 ve toplu iş sözleşmesi maddesine uygun olarak hakları ödenerek feshedildiğini belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Mahkeme davayı reddetmiştir. Yargıtay ise;

Son uyarıdan sonraki 4 aylık süreçte davacının aynı davranışlarda bulunduğu kanıtlanmadığı gibi bu davranışları nedeni ile fesihten önce savunmasının da alınmadığı feshin geçerli nedene dayanmadığı, uyarı cezası verildikten sonra iş sözleşmesinin 4 ay geçtikten sonra savunması alınmadan feshedilmesi iş kanununun 19.madde uyarınca feshi geçersiz hale getirdiği, bu nedenle kararın bozularak ortadan kaldırılmasına ve feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar vermiştir.

 

Çalışanın iş akdini 4857 sayılı iş kanunu mdde 18'e göre davranışı nedeni ile feshederken çalışanın yazılı savunmasının alınması, gerekirse uyarı verilmesi ve tekrar aynı davranış ve tutumu göstermesi halinde de savunmasının alınması, savunmanın yetersiz bulunması halinde iş akdinin feshedilmesi yoluna gidilmesi gerekmektedir. Söz konusu davranışı nedeni ile savunma aldıktan sonra çalışılmaya devam edilmiş ve savunma alınmasından sonra belirli bir süre

geçmiş ise kişinin daha  önce gösterdiği davranış nedeni ile iş akdini feshetmek mümkün olmayacaktır.

 

İş Hukukuyla İlgili Linkler