facebook    twitter

Üye Giriş FormuİŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞÜPHE İLE FESHİ
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   

İş ilişkisinde işverenin işçisine duyduğu güven iş ilişkisinin devamlılığını sağlayan temel prensiplerdendir. Çalışanın davranışının hangi şartlarda güven prensibini olumsuz yönde etkileyeceği ve iş sözleşmesinin feshine neden olacağı iş hukuku anlamında düşünülmesi ve doğru karar verilmesi gereken hususların başında gelmektedir.

 

 

İşverenler,  4857 sayılı iş kanunu madde 25II’  de düzenlenen  “İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması halinde”  yasal düzenleme gereğince tazminatsız olarak işçinin iş akdini emsal Yargıtay Kararlarında da yer aldığı üzere feshedebilmektedirler.  Yaşanan bu tip sorunlara ilişkin çok sayıda Yargıtay Kararı ve kanunda açık düzenleme olması nedeni ile uygulamada sorun yaşanmamaktadır.


25II kapsamında olmayan işçi davranışlarının güveni ortadan kaldırması durumunda ise  işverenlerin işçi ile çalışmaya devam etmek zorunda kalması hususu  işverenlerin tereddüt yaşadığı güncel  konulardan birisidir.  İşçinin bu gibi tutum ve davranışlarında Yargıtay 22. HD’nin güncel ve emsal kararı işverenlerin işçinin iş akdini geçerli nedenle feshetme yoluna gidebileceği yönündedir.


Yargıtay 22. HD‘nin 20134968 E. ve 201313579 K. kararında özetle; “Dava, feshin geçersizliği ve işe iade istemine ilişkindir. Somut olayda, davacının, mesai bitiminde iki ürün alarak işyerinden ayrıldığı, ürünlerden birinin ücretini ödediği, diğerinin ücretini ödemeyi unuttuğunu, sonradan ücretini ödemeyi unuttuğu ürünün bedelini de arkadaşı vasıtasıyla ödediğini beyan ettiği, davalı tanığı mağaza müdürünün, davacının kendisini aradığını, olayı haber verdiğini, yaptığı kontrolde ikinci ürünün parasının ödendiğini gördüğünü beyan etmesine rağmen diğer davalı tanığının, davacının parasını ödemeden iki adet eşya ile işyerinden ayrıldığını, o anda mağaza sorumlusunun kendisi olduğunu, davacıyı çağırmasına rağmen gelmediğini, mağaza müdürünün o anda işyerinde olmadığını, kendisinin sorumlu olduğunu, olayın bölge müdürüne bildirilmesiyle davacının işten çıkarıldığını beyan ettiği anlaşılmıştır. Davacının bedelini ödemeden işyerinden ürün çıkardığı açık ve net bir şekilde kanıtlanmamışsa da olayın oluş şekli iş ilişkisinin devamı için gerekli olan güveni yıkmaya elverişli bir şüphedir. Bu nedenle iş sözleşmesinin feshi haklı nedene dayanmasa da, feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilmelidir. İşverence yapılan fesih geçerli nedene dayandığından davanın reddine karar verilmesi gerekir.” gerekçesi ile mahkemenin işe iade kararını bozularak ortadan kaldırılmasına ve davanın reddine karar vermiştir.


Bizce işçinin davranışının, 25 II kapsamında olamamasına rağmen,  iş ilişkisindeki güveni ortadan kaldırması halinde, İşverenlerin işçinin iş akdini geçerli nedenle feshedebileceğine katılmakla beraber, işverenlerin objektif olmasının ve sadece şüphenin varlığı değil, bu durumu ispatlayan deliller var ise işçiyi işten çıkarmasının yerinde olacağı kanaatindeyiz.

 

İş Hukukuyla İlgili Linkler