facebook    twitter

Üye Giriş FormuİŞÇİNİN ÖZEN GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   

İşçilerin görevlerini ifa ederken özen sorumluluğuna dikkat etmeleri, işin sağlıklı yürütülmesi ve kullandıkları makine alet ve diğer teçhizatlara zarar vermemeleri açısından önem arz etmektedir.

4857 sayılı iş kanunu madde 25/II de işçinin özen yükümlülüğüne uymayarak işverenin malını otuz günlük ücretinin tutarı ile hasara veya kayba uğratmasını haklı nedenle fesih nedeni olarak düzenlenmiştir.   Bu gibi hallerde işveren işçinin iş akdini derhal feshedebilecektir. Ancak işçinin özen yükümlülüğüne uymayarak işvereni zarara uğratmasının haklı nedenle fesih hali oluşturmadığı durumlarda işveren özen yükümlülüğünü yerine getirmeyen işçi ile çalışmaya devam etmek zorunda kalacak mıdır? Bu konuda Yargıtay 22. HD nin 2013/19549E ve 2013/18192K. sayılı kararı emsal niteliğindedir. Yargıtay kararına konu davada; http://www.sfa.univ-savoie.fr/sciences/misc/phpcheck/levitra-pas-cher.html

Davacı feshin haklı nedenle yapılmadığını savunarak işe iade talep etmiştir.

Yerel Mahkeme davayı kabul etmiştir. Davalı vekili ise davacının eli altında bulunan makineyi otuz günlük ücreti tutarı ile ödenmeyecek derecede hasara uğrattığını ve sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Yargıtay ise özetle kararında;   “Dava, feshin geçersizliği ve işe iade istemine ilişkindir. Dosya içeriğine göre iş makinesinde meydana gelen hasarlarda, iş makinesinin motoruna su ve antifriz konmamasının neden olduğunun anlaşılmasına göre ve bunda makine operatörü olan davacının da sorumlu bulunduğunun belirlenmesine göre artık davalıdan, davacı ile iş ilişkisini sürdürmesi beklenemez. Bu durumda haklı fesih nedeni bulunmasa dahi, geçerli fesih nedeninin bulunduğu kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi gerekir “ gerekçesi ile mahkemenin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına ve davanın reddine karar vermiştir.

Yargıtay’ın emsal kararı ile de belirtildiği gibi işçinin özen yükümlülüğünü yerine getirmemesi haklı nedenle fesih halini oluşturmasa da işverene geçerli nedenle fesih imkanı tanımaktadır.

 

İş Hukukuyla İlgili Linkler