facebook    twitter

Üye Giriş FormuİŞ KAZALARINI ÖNLEMENİN YOLU
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   

İşverenin Önlem Alması- İşçinin Kurallara Uyması


Son zamanlarda işverenler iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili son çıkan yasa ve mevzuatları yakından takip etmekte ve bu konudaki düzenlemelere uygun davranmak ve yükümlülüklerini yerine getirmek için firmalarında risk analizi, eğitimler, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanından destek almak vs. konularında pek çok faaliyet yürütmektedirler.


İşyerlerinin iş sağlığı güvenliği konusunda yürüttüğü faaliyetler işçiye fayda sağlayarak bu konudaki bilincini arttırmakla beraber, bir takım sorumluluklar da yüklemektedir.  İşçi aldığı eğitimler doğrultusunda görevini ifa ederken iş sağlığı güvenliği yükümlülüklerine uyarak hareket etmeli, işverenin bu konudaki uyarı ve işyeri düzenlemelerine uymalıdır.


Firma içinde düzenlenen iş sağlığı güvenliği kurallarının faydalı netice vermesinin en önemli anahtarlarından biriside önlem alma ve kurallara uyma arsında dengenin sağlanmasıdır.


Bu konudaki Yargıtay 10. HD’nin E.2013/12459 ve K2013/14562 sayılı kararı da söz konusu dengenin korunmasının önemini vurgular niteliktedir.


Söz konuşu davanın konusu trafik iş kazası nedeni ile ölen sigortalının eşine bağlanan gelir sebebi ile uğranılan Kurum zararının tahsili istemine dair açılan rücüen tazminat davasıdır. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. Davada belediye şoförü olarak çalışan sigortalının %100 kusurlu olduğu belediyenin ise işleten sıfatıyla %50 sorumlu olduğu kabul edilmiştir.


Yargıtay özetle; “Dava, rücuen tazminat istemine ilişkindir. 506 Sayılı Kanunun 26. maddesine dayalı olarak açılan davalar, kusur sorumluluğu ilkesine dayanmaktadır. Kusur durumu saptanırken, iş güvenliği mevzuatına göre hangi önlemlerin alınması gerektiğinin, bu önlemlerin işverence alınıp alınmadığının ve alınmış önlemlere sigortalı işçinin uyup uymadığının 4857 Sayılı Kanunun 77. maddesi hükmü doğrultusunda raporda tartışılması gerekir. Mahkemece,

konusunda ve iş güvenliği alanında uzman bilirkişilerden oluşan ve işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uygun kusur durumlarını saptayan kusur raporu alınarak ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir.” gerekçesi ile mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir.


Yargıtay kararında da vurgulandığı üzere meydana gelen iş kazalarında işçi ve işverenin kusurları araştırılırken alınan önlemler ve önlemlere uygulamadaki kusurlar önem taşımaktadır.  Bugün iş kazalarının önlenmesi için işverenlerin doğru ve bilinçli şekilde önlem almasının önemi kadar işçilerinde alınan önlem ve kurallara uymasının faydası yadsınamaz niteliktedir.

 

İş Hukukuyla İlgili Linkler