facebook    twitter

Üye Giriş FormuÇALIŞANIN HIRSIZLIK KASTININ BULUNMAMASI
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   


Çalışan işveren ilişkisi devam ederken çalışanların ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun davranmaları   iş ilişkisinin sorunsuz devam etmesi açısından önem arz etmekle beraber bazı durumlarda  işçinin hangi davranışlarının ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık teşkil ettiği  tartışma konusu olmaktadır.


Yargıtay 22 . HD’ nin  2011/472E. ve 2011/ 1038 K. ve 22.09.2011 tarihli kararı  ise söz konusu yaşanan  çalışan işveren ihtilafları konusunda emsal karar niteliğindedir.

Yargıtay Kararına konu davada; davacı feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.


İşveren,  davacının tanker şoförü olarak görev yaptığı sırada,  davacının tarihli seferinde Göztepe akaryakıt bayisine gelerek boşaltım yaptığı sırada 1-1, 5 litre benzini pet şişeye süzdürerek araç içerisine aldığından bahisle iş akdini İş Kanunu 25/II-e maddesi gereği feshetmiştir.


Mahkeme, davacının 1-1,5 litre benzini pet şişeye doldurarak yapmaması gereken davranışı gerçekleştirdiği ve  bu ve benzer konularda pek çok uyarı aldığı savunmasının dosya kapsamı ve hayatın olağan akışına uygun düşmediğini, davranışının 4857 sayılı iş Kanunu madde 25/II  haklı nedenle feshi oluşturması nedeni ile davanın reddine karar vermiştir.


Yargıtay ise  söz konusu benzin miktarı göz önünde bulundurulduğunda, davacının olayda hırsızlık kastının bulunmadığı ve benzini temizlik amacıyla aldığı şeklindeki savunmasının inandırıcı olduğu, bu itibarla davanın kabulü gerektiği nedeni ile mahkemenin kararını bozularak ortadan kaldırılmasına ve davacının işe iadesine karar vermiştir.


Yargıtay’ın söz konusu kararı dikkate alındığında; işverenlerin  çalışanların davranışlarının  ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık oluşturup oluşturmadığını tespit ederken-  özellikle hırsızlık gibi suç oluşturan durumlarda -  çalışanın kastına ve iradesine  bakarak değerlendirmesi  çalışan işveren ilişkisi açısından  adil bir çözüme varılmasını sağlayacaktır.

 

İş Hukukuyla İlgili Linkler