facebook    twitter

Üye Giriş FormuAra

Yayınlarımız

İş Hukukunda Gündem Gazetesi

Gazeteye Abone
Olmak İçin Tıklayınız

basindabiz

İş Birliği Yaptığımız KuruluşlarMevzuat Kanunlar İstifa Eden Memurda Haketmesi Halinde Emekli ikramiyesi Alabilecek
İstifa Eden Memurda Haketmesi Halinde Emekli ikramiyesi Alabilecek
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   

 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun “ikramiye” başlıklı 89uncu maddesi; 16.06.2010 günlü 5997 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14üncü maddesi ile "Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yolu için aylık bağlamaya esas tutarların bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir. Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve kendilerine mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ise, bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden bu madde hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir. Mülga 2829 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile üçüncü fıkrasının son cümlesinin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz." şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu değişiklik ile Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışmakta olan kimselerin emekli ikramiyesine hak kazanabilmesi ancak yine aynı statüden veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4üncü maddesi hükümlerince yaptıkları görevden emekli olmaları halinde mümkün hale getirilmiştir.

Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru ile ilgili cümlenin yürütmesi durdurulmuş ve Anayasa Mahkemesi tarafından meclise bu düzenlemenin düzeltilmesi için süre verilmiştir. Ancak bu hususta uygulamada hiçbir değişiklik yapılmaması bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne yeniden başvuru gerçekleşmiştir.

İlgili maddeyi esastan inceleyen Anayasa Mahkemesi 12.05.2011 tarihli kararı ile söz konusu madde düzenlemesinin “Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve …” cümlesini Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Böylece Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışıp da daha sonra istifa ederek başka bir statüden emekli olan çalışanlar da Emekli Sandığı’na tabi olarak çalıştıkları döneme ilişkin emekli ikramiyelerine hak kazanacaktır.

Bu Anayasa Mahkemesi kararı, emeklilik sistemlerinin sürekli konuşulduğu bu günlerde oldukça önemli bir gelişmedir. Bilindiği üzere emeklilik sistemleri çalışma hayatı boyunca çalışanların ücretlerinden kesilen emeklilik primlerinin çalışma döneminin bitiminde emekli olan kimseye ödenmesi esası üzerine işlemektedir.

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan iptal öncesi, çalışma süresi ne olursa olsun, Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan fakat daha sonra statü değişikliği gerçekleşen çalışan açısından büyük bir eşitsizliğe sebep olmakta idi.

Peki bu cümlenin yürürlükte olduğu süreçte ikramiyeye hak kazanan fakat ilgili düzenleme sebebiyle ikramiyelerine alamayan kimselerin yapması gereken nedir? Öncelikle, söz konusu iptal kararına dayanarak Emekli Sandığı’na bireysel başvuruda bulunulmalıdır. Bu başvurunun cevapsız ya da semeresiz kalması halinde ise idare Mahkemesi nezdinde dava açılarak çalışılan döneme ilişkin ikramiye tutarının talep edilmesi gerekmektedir.

 

 

İş Hukukuyla İlgili Linkler