facebook    twitter

Üye Giriş FormuAra

Yayınlarımız

İş Hukukunda Gündem Gazetesi

Gazeteye Abone
Olmak İçin Tıklayınız

basindabiz

İş Birliği Yaptığımız Kuruluşlarİş Hukuku Uygulamaları Fesih İşçinin Fesihten Önce Başka Bir İşyeri ile Görüşme Yapması
İşçinin Fesihten Önce Başka Bir İşyeri ile Görüşme Yapması
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   

 

Yargıtay 9. Hukuk dairesi 2007/9262 esas ve 20.02.2008 tarihli kararında, işçinin iş akdini feshetmesinden önce başka bir işyeri ile iş görüşmesi yapması konusunda karar vermiştir.

Sözkonusu karar iş akdini feshetmesinden hemen sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlayan işçinin kıdem tazminatı talep etmesi hakkındadır.

 

İncelemeye konu kararımızda davacı; iş akdinin davalı işveren tarafından haksız nedenle feshedildiğini iddia ederek kıdem, ihbar tazminatı ve bazı işçilik alacakları talebinde bulunmuştur. Davalı işveren ise davacının başka bir işyerinde işe başladığı için davacının sözleşmeyi kendisinin feshettiğini öne sürmüştür. İlk derece mahkemesi davayı kabul etmiştir.

İlk derece mahkeme kararının davalı işveren tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay dosyayı incelemiş ve ilk derece mahkemesinin davanın kabulü kararını bozmuştur. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin  bozma kararının gerekçesinde, dava dosyası içinde bulunan devam cetvelleri ile  işe devam kontrol fişlerinden davacı işçinin , 23.06.2002 tarihine kadar davalı işyerinde çalıştığını, 27.06.2002'de ise başka bir işveren ile sözleşme yaptığının anlaşıldığını belirtmiştir.

Yargıtay'a göre sözkonusu durumda davacının dava dışı işveren ile ilk bağlantı kurduğu, ön görüşme yaptığı tarihin araştırılıp , tespit edilen tarih fesih tarihinden önce ise davacının iş akdini başka yerde çalışmak için kendisinin feshettiğinin kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu durumdan yola çıkarak doğal olarak  davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddedilmesi gerekecektir.

Sözkonusu kararda önemli olan başlıca mesele, davacı iiçinin çalıitığı yerden ayrıldıktan hemen sonra, aynı alanda faaliyet gösteren bir başka işyerinde çalışmaya başlaması halinde, mevcut işinden başka yerde çalışabilmek için, istifa etmiş olması durumunun kabul edilmesidir.

Yargıtay böyle bir durumun varlığı halinde davacı işçinin yeni başladığı işyeri ile ilk olarak görüşme yaptığı tarihin belirleyici olacağına dikkat çekmiştir. Eğer tespit edilen tarih iş sözleşmesi sona erdikten sonra ise bir sorun teşkil etmeyecektir. Ancak ilk görüşme tarihi iş akdinin sona ermesinden önceki bir tarih olarak tespit edilirse işçinin başka bir işyerinde çalışmak için istifa etmiş olabileceğinin kabul edilmesi gerekmektedir.

Bu durumun tespit edilebilmesi için işçinin sigorta kayıtlarına bakmak gerekecektir. Yargılama sürecinde işçinin sigorta kayıtlarının  tespiti durumunda davacı işçinin davalı işyerinden ayrılır ayrılmaz başka bir işveren altında çalışmaya başladığı görülüyorsa; mahkemenin yeni işyeri ile ilk irtibat tarihini tespit etmesi ve iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi ile mi yoksa işçi istifası ile mi sona erdiğinin araştırılması gerekecektir.

Bu tür görüşmelerin tarihlerinin tespit edilebilmesi çok da kolay olmayacaktır. Çoğunlukla bu tür iş görüşmeleri sözlü olarak yapılmakta bazı durumlarda işveren tarafından görüşmeye çağırılan kişi hakkında ufak notlar alınabilmektedir. Ayrıca bu tür iş görüşmeleri genellikle iki kişi arasında yapıldığı için tanık bulunması da mümkün olamamaktadır. Yapılması gereken en önemli husus mahkeme tarafından davacıın çalışmaya başladığı işverene müzekkere yazılarak görüşme tarihinin sorulmasıdır.

 

 

İş Hukukuyla İlgili Linkler