facebook    twitter

Üye Giriş FormuAra

Yayınlarımız

İş Hukukunda Gündem Gazetesi

Gazeteye Abone
Olmak İçin Tıklayınız

basindabiz

İş Birliği Yaptığımız Kuruluşlarİş Hukuku Uygulamaları Fesih Norm Kadro Uygulaması, işletmesel Nedenle Feshin Geçerliliğini Ortaya Koyar
Norm Kadro Uygulaması, işletmesel Nedenle Feshin Geçerliliğini Ortaya Koyar
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   

 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi işe iade konulu, 2007/14722 E., 2007/30591 K. sayılı kararı ile, işverenler tarafından sıkça kullanılan “ işletmesel nedenlerle fesih” ile ilgili değerlendirmeler yaparak,

işletmenin norm kadro ile çalışmasının yani yeni işçi alınmamış olmasının, işverenin objektif biçimde işletmesel nedenle feshe gittiğinin sabit bir göstergesi olduğuna karar vermiştir.

 

Somut olayda davacı; iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Davalı işveren ise; yeniden yapılanma kararıyla alınan bir karar ve norm kadro uygulaması çerçevesinde davacının iş sözleşmesinin feshedildiğini savunmuş ve dosyaya bu yönde deliller sunmuştur.

Davalı işverenin savunmaları; işyerinde, çalışan sayısının azaltıldığı, yeni işçi alımı olmadığı ve işyerinde mevcut diğer uygulamaların da işletmesel nedenlerle fesih ile çelişkiye girmediği yönündedir.

Kaldı ki; mahkemece konuyla ilgili olmak üzere 3 kişilik bilirkişi heyeti kurularak bu heyetten rapor alınmıştır. Bilirkişiler, işletmesel nedene dayalı ve feshin son çare olması ilkesine uygun olarak fesih yapıldığını tespit etmiştir. Buna rağmen yerel mahkeme davayı kabul ederek işçinin işe iadesine karar vermiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, somut olayda değerlendirmesini yaparken bu hususa özellikle dikkati çekmiş, dosyada bilirkişi heyetince hazırlanmış bir bilirkişi raporu varken buna itibar edilmemesini de ayrıca bir bozma nedeni olarak değerlendirmiştir.

Burada Yargıtay 9. Hukuk  Dairesi’nin özellikle vurguladığı husus işletmenin gereklerinden kaynaklanan feshin, şirket uygulamaları, kayıtları ve ticari defterleri ile objektif olarak değerlendirildiğinde tutarlılık sağlamasıdır.

Somut olayda, davacı işçi işten çıkartıldıktan sonra işe yeni işçi alınmamış olması öncelikli olarak işletmesel nedenle feshin objektifliği açısından birincil gösterge olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca işverenin diğer uygulamaları ve işletmesel kayıtları incelendiğinde bu durumla çelişkiye giren hiçbir unsura rastlanmamıştır.

Durum bilirkişi heyetince de değerlendirildiğinde aynı sonuca varılmış olmasına da dayanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işletmesel nedenlerle yapılan geçerli nedenle feshi kabul ederek, işçinin işe iade talebinin reddine karar vermiştir.

 

 

İş Hukukuyla İlgili Linkler