facebook    twitter

Üye Giriş FormuYasal Değişiklikler Devam Eden İş Sözleşmelerine Uygulanmaz
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2004/10595 E., 2004/27617 K. sayılı kararı ile davacı doktorun iş sözleşmesinin feshinin 4833 sayılı Bütçe Kanunu’ndan önce kurulduğundan bu Kanun hükümlerine dahil edilemeyeceği ile birlikte söz konusu feshin işyeri ve işin gereklerinden de kaynaklanmadığına karar vererek yerel Mahkemenin kararını bozmuştur.


Somut olayda; davacı doktor daha önce Sağlık Bakanlığı … Devlet Hastanesinden emekli olmuştur. Davalı işveren SSK … Hastanesi, uzman doktor olarak çalışmakta olan davacı ile iş sözleşmesi imzalamıştır. 4833 sayılı Bütçe Kanunu ile kurumda çalışacak doktorun emekli olması halinde sözleşmeli olarak çalışamayacağı düzenlemesi getirilmiştir. Bu düzenlemenin getirilmesi üzerine Davalı işveren, sözleşmeli doktorun yasada belirtilen şartları kaybettiği gerekçesiyle 4857 sayılı Kanunun 18 ve devamı maddelerine göre geçerli nedenle iş sözleşmesini feshetmiştir.

Yapılan fesih üzerine davacı işe iade davası açmış ve yerel Mahkeme, yargılama sonucunda, davacı doktorun davasını reddetmiştir. Bunun üzerine Yerel Mahkeme kararı davacı tarafından temyiz yoluna giderek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Yerel Mahkeme ise; davacının 25.03.2002 ve 01.01.2003 tarihli hizmet sözleşmeleri ile SSK … Hastanesi’nde uzman tabip olarak çalışmaya başladığını, daha önce daha önce Sağlık Bakanlığı … Devlet Hastanesinden emekli olduğunu, emekli olması sebebi ile hizmet sözleşmesinin 13/A maddesine göre sonradan sözleşmeli personel olabilme şartlarından birini kaybettiğini, bu nedenle hizmet sözleşmesinin 31.12.2003 tarihi itibarıyla feshedildiğini, feshin yasalara uygun olduğunu beyanla davanın reddine karar vermiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi yapmış olduğu incelemede; davacı doktor ile 4833 sayılı Bütçe Kanunu yürürlüğe girmeden iş sözleşmesi imzalandığına, aradaki iş ilişkisi yasanın yürürlüğe girmesiyle değişmediğine değinmiştir. Yargıtay’a göre; davalı yanca belirtildiği üzere yürürlüğe giren ve sözleşmeli personele uygulanan 4833 sayılı yasada belirtilen şartı davacının kaybettiği gerekçesiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi 4857 sayılı yasanın 18 ve devamı maddelerinde belirtilen geçerli nedenlere dayanmamaktadır. Yerel Mahkemece verilen hüküm, Yargıtay tarafından açıklanan sebeplerle temyizen bozulmuş ve değerlendirilmek üzere ilgili Mahkemeye gönderilmiştir.

İş ilişkisini düzenleyen iş sözleşmesi kurulduğu tarihteki şartlara uygun olarak hazırlanmakta ve iş sözleşmesinin devamında bir takım şartların değişmesi, iş ilişkisinin taraflarca devamını çekilemez hale getiremeyecek nitelikte değilse iş sözleşmesinin feshi için - her somut olay kendi şartları içerisinde değerlendirilmek üzere - haklı ya da geçerli neden oluşturamayacaktır. 

 

İş Hukukuyla İlgili Linkler