facebook    twitter

Üye Giriş FormuTorba Yasa'da Memurlarla İlgili Düzenlemeler
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   

Ağırlıklı olarak kamunun vergi ile sosyal güvenlik prim alacaklarını yeniden yapılandıran ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler içeren ”Torba Tasarı”, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Ancak Torba Yasa’nın sadece sosyal sigorta primleri ile vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasından ibaret olduğunu söylemek yanlış olur. Meclis'e 113 madde olarak sunulan ancak daha sonra yapılan eklemelerle 234 maddeye çıkan Torba Yasa ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nda da önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu çalışmanın konusunu genel hatlarıyla Torba Yasa’nın memurlar ile ilgili getirdiği değişiklikler oluşturacaktır.


Öncelikle bu yasa ile bazı üst düzey kamu görevlilerine yapılacak atamalarda, özel sektörde geçen hizmet süresi de dikkate alınacaktır. Buna göre Başbakanlık ve Bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst konumundaki genel müdür ve başka kadrolarına atamalarda, özel kurumlarda ve serbest olarak çalışılan süre de dikkate alınacaktır. Diğer kadrolara atamalarda ise özel sektörde geçen sürelerin altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınmaya devam edecektir.

Kademe ilerlemesinde memurun “olumlu sicil” alması şartı da bundan böyle aranmayacaktır. Altı yılda bir verilen kademe ilerlemesinin koşulları da değiştirilerek, “olumlu sicil” yerine “disiplin cezası almamak” koşulu getirilmiş, süre ise uzatılmıştır. Buna göre sekiz yıl içerisinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara bir kademe ilerlemesi daha verilecektir.

Torba Yasa ile kurumlarında atama imkanı olmayan memurlar, Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen başka bir kurumdaki boş kadroya atabilecektir. Bu memurlardan unvanı müdür olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadroda çalışanlar, araştırmacı kadrosuna atanabilecektir. Bu durumda olan memurlar atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılacak ve eski kadrolarına ait mali haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edebilecektir.

Memurlardan yabancı memleketlerin resmi kurumları ve uluslar arası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak olanlarına, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmi kurumlarında on yıla, uluslar arası kuruluşlarda yirmi yıla kadar aylıksız izin verilebilecektir.

Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl sağlığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar,diğer hastalık hallerinde 12 aya kadar izin verilecektir.

Özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri,iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak şartıyla günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici,taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilecektir.Ayrıca özürlülerin devler memurluğuna alınma sınavları merkezi olarak yapılacaktır.Özürlü memurlara isteği dışında gece vardiyası ve nöbeti de verilmeyecektir.

Yasa’nın kadın memurlar açısından getirdiği bir takım yenilikler de mevcuttur.Kadın memurlara doktor raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin 24. haftasından önce ve her halde hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki 1 yıl süre ile gece nöbeti ve gece vardiyası verilmeyecektir.Yeni bir uygulama olarak erken doğum yapan kadınların kullanmadığı doğum öncesi izinleri doğum sonrasına ilave edilebilecektir.Ayrıca doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde,isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilecektir. Kadın memura,çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat,ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilecektir.Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda kadın memurun tercihi esas alınacaktır.

Ayrıca, memura,eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine on gün babalık izni;kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin,çocuğunun,kendisinin veya eşinin ana,baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin verilecektir.

Yasa ile  başarılı olan memurlara verilen ödül miktarı da günün şartlarına göre yeniden düzenlenerek teşvik edici hale getirilmiştir.

Disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amirleri; yürütülen hizmetin özellikleri ve çalışma şartları dikkate alınarak genel yönetmelikte belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, kurumlarınca tayin ve tespit edilen amirler olacaktır. Valiler illerde, kaymakamlar ilçe sınırları dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatında görev yapan her düzey personelin üst disiplin amiri olacaktır.

İkamet ettiği il sınırları dışına çıkma, toplu müracaat ve şikayet ile yasaklanmış yayın bulundurma fiilleri, disiplin suçu olmaktan çıkarılmıştır.

Yasa ile aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası alan memurların atanamayacakları görevler yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl, kademe ilerlemesi durdurulanlar 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üst düzey kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamayacak ve bu sürelerin sonunda, bu görevlere atanmaları mümkün olacaktır. 

Yasa ile ''Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenlerin sayılan görevlere atanamayacağının'', Bakanlar Kurulu kararıyla atananlar için de uygulanacağı hükmü ise maddeden çıkarılmıştır. Ayrıca, disiplin cezalarına itirazlar yeniden düzenlenirken, Anayasa değişikliğine uyum amacıyla uyarma ve kınama cezalarına yargı yolu da açılmıştır.

Son olarak Torba Yasa ile  sözleşmeli personel, Anayasa’da ve özel kanunlarda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilecek ve bunlara üye olabilecektir. Sözleşmeli personelin grev kararı vermesi,bu yolda propaganda yapması,herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması,grevi desteklemesi ya da teşvik etmesi yasak olacaktır.

 

İş Hukukuyla İlgili Linkler