facebook    twitter

Üye Giriş FormuAra

Yayınlarımız

İş Hukukunda Gündem Gazetesi

Gazeteye Abone
Olmak İçin Tıklayınız

basindabiz

İş Birliği Yaptığımız Kuruluşlarİşçinin İbranamedeki İhtirazi Kaydı PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Cuma, 28 Mart 2014 10:16

İşçinin iş akdinin sona ermesinden sonra düzenlenen ibranamelerin geçerlilik koşulları Borçlar Kanunundaki düzenlemeden önce Yargıtay Kararlarına istinaden belirleniyordu. 1.7.2012 tarihli 6098 sayılı Borçlar Kanundan sonra düzenlenen ibranamelerin geçerlilik koşulu ise Borçlar Kanunun hükümlerine bağlı olarak değerlendirilmektedir. Bu tarihten önce düzenlenen ibranameler in Borçlar Kanununa uygun olmaması geçersizlik sonucunu doğurmayacaktır.

Devamını oku...
 
İŞ HUKUKU ENSTİTÜSÜ 'NDEN İŞ KANUNU EĞİTİMİ PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Salı, 25 Mart 2014 15:30
EĞİTİMİN AMACI: Şirketlerin insan kaynakları departmanları ile personel işleri ile ilgilenen diğer departmanların uygulamada yaşadıkları sorunları çözmek ve eksiklikleri gidermektir.Özellikle yerleşik Yargıtay İçtihatları ve örnekler yoluyla uygulamalarla ilgili açıklamalar yapılacaktır. Temel amaç çalışan ve işverenleri İş Kanunu uygulamaları ile ilgili bilgilendirmektir.

 

EĞİTİMİN PROGRAMI İÇERİĞİ:

1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU İLE GETİRİLEN MÜESSESELER

- Alt işveren- Eşit davranma ilkesi

- İşyerinin devri

- İş sözleşmesi türleri

- İş güvencesi

- Toplu işçi çıkarma

- Ücret kesme cezası

- Çalışma süreleri ve esneklik hükümleri

2. KAPSAM VE TANIMLAR

- İşçi- İşveren

- İşveren vekili

- Alt işveren

3. İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

- Belirli süreli iş sözleşmesi

- Belirsiz süreli iş sözleşmesi

- Geçici iş ilişkisi

- Kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesi

- Çağrı üzerine çalışma

- Deneme süreli iş sözleşmesi

- Takım sözleşmesi

4. ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

- Çalışma süreleri

- Fazla çalışmalar

- Denkleştirme

- Telafi çalışması

- Kısa çalışma

- Çalışma süresinden sayılan haller

- Gece çalışması

- Ara dinlenmesi

- Hafta tatili

- Ulusal bayram ve genel tatiller

- Analık ve doğum izni

- Yıllık ücretli izin

5. BİREYSEL İŞÇİ ÇIKARMA

- İş güvencesi

- Geçerli sebepler

- Bildirim süresi

- İşveren vekilinin durumu

- Fesihte usul

- İhtar ve savunma müesseseleri

KATILIMCI PROFİLİ: İnsan Kaynakları Uzmanları, Mali Müşavirler, Şirket Yöneticileri ve konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

PROGRAMDAN ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR: İş Kanunu Uygulamaları konusunda değerlendirici bilgi sahibi olmak.

EĞİTİMİN AMACI: Şirketlerin insan kaynakları departmanları ile personel işleri ile ilgilenen diğer departmanların uygulamada yaşadıkları sorunları çözmek ve eksiklikleri gidermektir.Özellikle yerleşik Yargıtay İçtihatları ve örnekler yoluyla uygulamalarla ilgili açıklamalar yapılacaktır. Temel amaç çalışan ve işverenleri İş Kanunu uygulamaları ile ilgili bilgilendirmektir.

 
BOŞTA GEÇEN SÜREYE İLİŞKİN TAZMİNATLARDA İŞVERENİN BU DÖNEME İLİŞKİN İŞ KAZASI MESLEK HASTALIKLARI SİGORTA PRİM BORCUNDAN SORUMLU OLMASI: PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Cuma, 14 Mart 2014 18:22

İşverene karşı işe iade davası açılması ve kazanılması halinde işveren işçiye boşta geçen süre ile ilgili en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ile işe başlatılmaması halinde 4 aylık ücreti tutarında tazminat ödemek ile yükümlüdür.

Yargıtay’ın işverenin feshinin geçersiz sayılması halinde işe iade tazminatı ödemesi gerektiği hakkında pek çok emsal kararı mevcuttur…

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi E. 2006/12679K. 2007/1436 T. 1.2.2007 sayılı kararı ise işe iade konusunda daha kapsamlı bir karardır.  Söz konusu karar işe iade davasının işçi lehine sonuçlanması halinde, işverenin boşta geçen süre ile ilgili ödeme yapması halinde işverenin diğer haklarla ilgili sorumluluğunu açıklamaktadır.

Karara konu davada;

İşverenin boşta geçen süreye ilişkin olarak ödediği 4 aylık ücretinin yanında, işçinin boşta geçen süre zarfında sosyal güvenlik haklarından yararlanması ve İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası Prim Borcunun da ödenmesi gerekmektedir.

Davacı, işe iade isteminde bulunan işçilere boşta geçen süre için ödenen 4 aylık ücret nedeniyle SSK'na verilen ek prim bildirgeleri ve 4 aylık dönem bordrolarındaki iş kazası ve meslek hastalıkları priminin uygulanmaması yönündeki itirazların reddine ilişkin işlemin haksızlığının tespiti ile haksız olarak tahakkuk ettirilerek tahsil edilen miktarların yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir. “Davaya konu olan uyuşmazlık, yukarıda bahsi geçen 4 aylık sürede davacı işverenin iş kazası ve meslek hastalığı prim borcundan sorumlu olup olmayacağına ilişkin olup; mahkemece, anılan dönemde fiili çalışma olmaması ve iş kazası-meslek hastalığı riski bulunmaması nedeniyle kurumca tahakkuk ettirilen iş kazası meslek hastalığı prim borcundan sorumlu olmadığının tespiti yapılan ödeminin de yasal faizi ile iadesine karar verilmiştir.”

Hüküm Davalı tarafça temyiz edilmiştir.

Yargıtay ise kararında “işverenin fesih kararı ile birlikte taraflar arasındaki hizmet akdinin son bulacağı düşünülebilir ise de; mahkemece verilen feshin geçersizliği kararı ile birlikte taraflar arasındaki hizmet akdi hukuken geçerli hale geldiğinden işveren, bu döneme ilişkin iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası prim borcundan sorumlu olup, bu borcu kuruma ödemesi gerekir.

Mahkemece, belirtilen bu maddi ve hukuki olgular karşısında davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.” şeklinde karar vermiştir.

İşverene karşı işe iade davası açılması ve kazanılması halinde işveren işçiye boşta geçen süre ile ilgili en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ile işe başlatılmaması halinde 4 aylık ücreti tutarında tazminat ödemek ile yükümlüdür.

Yargıtay’ın işverenin feshinin geçersiz sayılması halinde işe iade tazminatı ödemesi gerektiği hakkında pek çok emsal kararı mevcuttur…

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi E. 2006/12679K. 2007/1436 T. 1.2.2007 sayılı kararı ise işe iade konusunda daha kapsamlı bir karardır.  Söz konusu karar işe iade davasının işçi lehine sonuçlanması halinde, işverenin boşta geçen süre ile ilgili ödeme yapması halinde işverenin diğer haklarla ilgili sorumluluğunu açıklamaktadır.

Karara konu davada;

İşverenin boşta geçen süreye ilişkin olarak ödediği 4 aylık ücretinin yanında, işçinin boşta geçen süre zarfında sosyal güvenlik haklarından yararlanması ve İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası Prim Borcunun da ödenmesi gerekmektedir.

Davacı, işe iade isteminde bulunan işçilere boşta geçen süre için ödenen 4 aylık ücret nedeniyle SSK'na verilen ek prim bildirgeleri ve 4 aylık dönem bordrolarındaki iş kazası ve meslek hastalıkları priminin uygulanmaması yönündeki itirazların reddine ilişkin işlemin haksızlığının tespiti ile haksız olarak tahakkuk ettirilerek tahsil edilen miktarların yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir. “Davaya konu olan uyuşmazlık, yukarıda bahsi geçen 4 aylık sürede davacı işverenin iş kazası ve meslek hastalığı prim borcundan sorumlu olup olmayacağına ilişkin olup; mahkemece, anılan dönemde fiili çalışma olmaması ve iş kazası-meslek hastalığı riski bulunmaması nedeniyle kurumca tahakkuk ettirilen iş kazası meslek hastalığı prim borcundan sorumlu olmadığının tespiti yapılan ödeminin de yasal faizi ile iadesine karar verilmiştir.”

Hüküm Davalı tarafça temyiz edilmiştir.

Yargıtay ise kararında “işverenin fesih kararı ile birlikte taraflar arasındaki hizmet akdinin son bulacağı düşünülebilir ise de; mahkemece verilen feshin geçersizliği kararı ile birlikte taraflar arasındaki hizmet akdi hukuken geçerli hale geldiğinden işveren, bu döneme ilişkin iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortası prim borcundan sorumlu olup, bu borcu kuruma ödemesi gerekir.

Mahkemece, belirtilen bu maddi ve hukuki olgular karşısında davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.” şeklinde karar vermiştir.

 
ÜCRET ZAMMI PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Cuma, 21 Mart 2014 15:41
ÜCRET ZAMMI
Çalışanların işyerine bağlılığını sağlayan önemli faktörlerden birini de işverenin çalışanlara her sene belirli dönemde yaptığı  ücret zammı oluşturmaktadır.
Türkiye’de her sene yayınlanan araştırma kurumlarının belirlediği ücret artış oranları, piyasada aynı sektördeki firmaların uyguladığı zam oranları ve Türkiye’ nin ekonomik gidişatına göre değişen faiz oranları ve çalışanın performansı  gibi etkenler Ücret zam oranın belirlenmesindeki unsurları oluşturmaktadır.
Devamını oku...
 
DAVRANIŞ NEDENİ İLE FESİHLERİN MAKUL SÜREDE YAPILMASI PDF Yazdır E-posta
Yazar İŞHUKUKU ENSTİTÜSÜ   
Cuma, 28 Şubat 2014 09:42

İşçinin iş akdini İşçinin davranışı ile ilgili olarak ancak gerekli uyarıları ve gerekirse bu konudaki eğitim vs. verdikten sonra verilen uyarıya rağmen davranışında düzelme olmaması nedeni ile feshetmek mümkündür.

İşçiye uyarı verdikten sonra hangi sürede işçinin iş akdine son verileceği hakkında ise kanunda açık bir hüküm yoktur. İşçiye verilen uyarıdan sonra işçi ile çalışılmaya devam edilmiş ve işçide önceki yapmış olduğu davranış nedeni ile uyarı almamış ise uzun süre sonra işçinin iş akdini  söz konusu davranışı ile feshetmek mümkün olmayacaktır.

Yargıtay 9. HD’nin 2010/2139 e. VE 2010/4289 K. ve 22.02.2010 T. sayılı kararına konu davada Davacı iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili ise davacının izin almadan sık sık işyerini terk ettiğini bu konuda daha önce uyarıldığını , hizmetinden yararlanamadığını iş kanunu  madde 17 ve toplu iş sözleşmesi maddesine uygun olarak hakları ödenerek feshedildiğini belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Mahkeme davayı reddetmiştir. Yargıtay ise;

Son uyarıdan sonraki 4 aylık süreçte davacının aynı davranışlarda bulunduğu kanıtlanmadığı gibi bu davranışları nedeni ile fesihten önce savunmasının da alınmadığı feshin geçerli nedene dayanmadığı, uyarı cezası verildikten sonra iş sözleşmesinin 4 ay geçtikten sonra savunması alınmadan feshedilmesi iş kanununun 19.madde uyarınca feshi geçersiz hale getirdiği, bu nedenle kararın bozularak ortadan kaldırılmasına ve feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar vermiştir.

 

Çalışanın iş akdini 4857 sayılı iş kanunu mdde 18'e göre davranışı nedeni ile feshederken çalışanın yazılı savunmasının alınması, gerekirse uyarı verilmesi ve tekrar aynı davranış ve tutumu göstermesi halinde de savunmasının alınması, savunmanın yetersiz bulunması halinde iş akdinin feshedilmesi yoluna gidilmesi gerekmektedir. Söz konusu davranışı nedeni ile savunma aldıktan sonra çalışılmaya devam edilmiş ve savunma alınmasından sonra belirli bir süre

geçmiş ise kişinin daha  önce gösterdiği davranış nedeni ile iş akdini feshetmek mümkün olmayacaktır.

Cuma, 28 Şubat 2014 09:58 tarihinde güncellendi
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 9 - 39

İş Hukukuyla İlgili Linkler